iKAP JMK II

Jan Studýnka Projekty a granty

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Zkrácený název: iKAP JMK II

Doba trvání: 1.9.2020 – 31.8.2023

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zlepšení systému metodické podpory pomocí organizace aktivit podporujících síťování organizací. Cíle bude dosaženo pomocí navázaní vztahů s řediteli a učiteli obdobně zaměřených SŠ, zároveň pomocí vytvoření platforem s účastí pedagogů různých stupňů škol se zástupci sociálních partnerů.

Na SŠ budou moci žáci využívat aktivity projektu jako jsou: kroužky, sdílení výuky, přednášky, exkurze a jiné aktivity projektu. Pomocí těchto aktivit budou pedagogové zvyšovat svoje odborné kompetence v oblastech podnikavosti, kreativity, kariérového poradenství, matematické, čtenářské, digitální gramotnosti, odborného a polytechnického vzdělávání rovných příležitostí ve vzdělávání. Zároveň dojde ke zvýšení kompetencí pedagogů v oblasti online vzdělávání.

Zapojení Střední školy polytechnické Brno, Jílová do klíčových aktivit:

  • KA05 – Podpora odborného a polytechnického vzdělávání – Organizace kroužků
  • KA05 – Podpora odborného a polytechnického vzdělávání – Budování odborných pracovišť a středisek polytechnického vzdělávání při SŠ otevřené všem
  • KA05 – Podpora odborného a polytechnického vzdělávání – Přehlídka polytechnických činností a praktických dovedností žáků ZŠ