iKAP JMK II

Jan Studýnka Projekty a granty

Projekt Implementace KAP JMK II

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Zkrácený název: iKAP JMK II

Doba trvání: 1.9.2020 – 31.8.2023

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zlepšení systému metodické podpory pomocí organizace aktivit podporujících síťování organizací. Cíle bude dosaženo pomocí navázaní vztahů s řediteli a učiteli obdobně zaměřených SŠ, zároveň pomocí vytvoření platforem s účastí pedagogů různých stupňů škol se zástupci sociálních partnerů.

Na SŠ budou moci žáci využívat aktivity projektu jako jsou: kroužky, sdílení výuky, přednášky, exkurze a jiné aktivity projektu. Pomocí těchto aktivit budou pedagogové zvyšovat svoje odborné kompetence v oblastech podnikavosti, kreativity, kariérového poradenství, matematické, čtenářské, digitální gramotnosti, odborného a polytechnického vzdělávání rovných příležitostí ve vzdělávání. Zároveň dojde ke zvýšení kompetencí pedagogů v oblasti online vzdělávání.

Zapojení Střední školy polytechnické Brno, Jílová do klíčových aktivit:

 • KA05 – Podpora odborného a polytechnického vzdělávání – Organizace kroužků
  V rámci projektu mohou žáci středních i základních škol navštěvovat ve školním roce 2020/21 kroužky: truhlářský, umělecký truhlář, kovo, svářečský, 3D tisku, kreativní, elektro, malířský, keramický a digitálních technologií. Kroužky budou pokračovat ve své činnosti i v dalších letech trvání projektu.
  Kroužky probíhají nejen v našich odborných učebnách, ale také v terénu při návštěvách odborných pracovišť a provozů. Plánujeme např. návštěvy přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, firem Alcaplast, Knauf, Korado dalších.
 • KA05 – Podpora odborného a polytechnického vzdělávání – Budování odborných pracovišť a středisek polytechnického vzdělávání při SŠ otevřené všem
  V rámci projektu budou dovybaveny odborné učebny TZB vč. chlazení a klimatizace, stávající ICT učebny budou rozšířeny o možnost 3D tisku a běžná výuka bude zatraktivněna rozšířením o tzv. „mobilní ICT učebnu“.
  Veřejnosti, především rodičům s dětmi, bude nabídnuta účast na tzv. „Otevřených dílnách“, které se budou konat obvykle v sobotu v našich dílnách. V rámci otevřených dílen uvidí účastníci demonstraci jednotlivých činností, ukázky prací a sami si vybranou práci vyzkouší.
 • KA05 – Podpora odborného a polytechnického vzdělávání – Přehlídka polytechnických činností a praktických dovedností žáků ZŠ
  V rámci projektu budeme 2x ročně pořádat přehlídky polytechnických činností pro žáky ZŠ ve spolupráci se SVČ Lužánky. Na přehlídkách budou k vidění výrobky z kroužků a účastníci si budou moci nacvičit vybrané technické zručnosti a rozvíjet svoji kreativitu.