Jednotná přijímací zkouška – informace pro uchazeče

Miroslava Čechová Novinky

Milí uchazeči,

děkujeme Vám, že jste si vybrali naši školu a zaslali jste k nám přihlášku k jednotné přijímací zkoušce. Pevně věříme, že níže uvedené informace přispějí k hladkému průběhu organizace jednotné přijímací zkoušky a budete u ní úspěšní.

Jednotná přijímací zkouška do tříd maturitních oborů se uskuteční v pondělí 8. 6. 2020 v budově Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvková organizace. Bližší informace jsme Vám zasílali poštou, příp. emailem.

Pro uchazeče jsme připravili tři vstupy do budovy (viz přiložený plánek) v různých časových rozestupech. V areálu budovy není možno parkovat, proto si prosím naplánujte cestu s dostatečným časovým předstihem. Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám z důvodu opatření vydaných MŠMT.

Plánek vstupu do budovy – vstup 1, 2 nebo 3

V pozvánce naleznete číslo vstupu (1, 2 nebo 3) a rovněž i časový údaj. Pro příklad jsme označili červeně místo, kde požadované údaje naleznete:

Požadované údaje z pozvánky (čas a číslo vstupu)

Uchazeč je povinen v den konání JPZ při vstupu do budovy odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, zaslané společně s pozvánkou nebo klikněte zde. V případě, že je uchazeč nezletilý, tak podepisuje prohlášení zákonný zástupce. Pokud uchazeč toto prohlášení neodevzdá, tak mu nebude umožněn vstup do budovy a zároveň nebude moci konat jednotnou přijímací zkoušku.

Poučení o ochraně zdraví v době konání JPZ, prosíme o dodržování pravidel:

  • Každý uchazeč je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich nedodržování je důvodem k nevpuštění uchazeče do školy, resp. k vyřazení uchazeče ze zkoušky
  • Všichni uchazeči musí nosit ve společných prostorách školy roušky
  • Každý uchazeč bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
  • Při sejmutí roušky si každý uchazeč ukládá svou roušku do sáčku
  • Při příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem)
  • Odchod z budovy školy mezi jednotlivými zkouškami nebude uchazečům umožněn z důvodu bezpečnosti
  • Uchazeči dbají zvýšené opatrnosti při pohybu ve škole a v areálu školy zejména z důvodu právě probíhající stavby

Každému uchazeči, který odevzdal přihlášku na naši školu byl zaslán dopis, jehož součástí je i tzv. registrační číslo, které je důležité pro výsledky přijímacího řízení. Pod tímto číslem se uchazeč dozví pořadí.

Výsledky přijímacího řízení: budou zveřejněny u vstupu do budovy školy na úřední desce a na webových stránkách školy dne 16. června 2020, tj. den poté, co výsledky zveřejní Cermat pod registračním číslem uchazeče. Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci poštou. Proti tomuto rozhodnutí se dle zákona č. 135/2020Sb. nelze odvolat, ale je možno podat žádost o vydání nového rozhodnutí, které se musí podat do 3 dnů ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku: termín odevzdání zápisového lístku je stanoven na 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tj. nejpozději do 23. června 2020

Nahlížení do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle § 38 správního řádu) bude možné 15. června 2020 od 8.00 do 10.00 hodin.

Přejeme Vám dosažení co nejlepších výsledků v jednotné přijímací zkoušce, Vaši JÍLOVÁCI:-)