Výběrové řízení na pracovní místo zástupce ředitele pro praktické vyučování

Pavlína Jílková Hledáme nové spolupracovníky

Ředitel Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvková organizace, se sídlem Jílová 164/36g, 639 00 Brno, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo zástupce ředitele pro praktické vyučování.

Požadavky:

 • plnění kvalifikačních předpokladů pro výkon činností učitel odborného výcviku nebo učitel odborných předmětů podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  a o změně některých zákonů, v platném znění
 • znalost  pracovně právní problematiky, znalost školské problematiky 
 • organizační, řídicí a komunikační schopnosti, týmová spolupráce
 • aktivní přístup a časová flexibilita
 • výhodou je praxe na obdobné pozici

Náplň práce:

 • pedagogické řízení školy – řízení úseku praktické výuky
 • vytváří a aktualizuje směrnice, metodické pokyny a plán školy
 • podílí se na tvorbě úvazků učitelů
 • připravuje návrhy naplněnosti tříd, rozdělení žáků do učebních skupin
 • spolupracuje na organizaci školního roku, tvorbě rozvrhů, organizaci školních akcí
 • spolupracuje na projektech ESF
 • provádí hospitační činnost
 • zajišťuje  spolupráci s partnery školy
 • jedná se zákonnými zástupci, s vedením školy

Ve výběrovém řízení budou zvýhodněni uchazeči, kteří mohou prokázat:

 • výkon pracovní činnosti učitel odborného výcviku nebo učitel odborných předmětů nebo vedoucí učitel odborného výcviku nebo zástupce ředitele SŠ pro praktické vyučování
 • zkušenosti s tvorbou a koordinací projektů ESF
 • ochota absolvovat Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky podle §7 Vyhlášky č. 317/2005 Sb., příp. Bc. studium oboru Školský management
 • znalost a praktické zkušenosti s programy evidence žáků (ideálně EduPage)
 • odborné vzdělání a odborná praxe vztahující se k odbornosti školy (stavebnictví, TZB, elektrotechnika)
 • řidičský průkaz sk. B

K přihlášce přiložte:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. kopie dokladu o dalším vzdělávání
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. kopie pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
 • strukturovaný profesní životopis
 • písemnou koncepci rozvoje praktického vyučování s přihlédnutím k odbornosti školy
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona z. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením č. 2016/679 obecným nařízením o ochraně osobních údajů

Předpokládaný nástup na pracovní místo zástupce ředitele pro praktické vyučování – 1. 7. 2020 nebo dohodou.

Na obálku napište: „Výběrové řízení – neotvírat“

Přihlášky s uvedenými doklady předejte do  25. 6. 2020 do 12:00 hod na adresu:

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace

sekretariát

Jílová 164/36g

639 00 Brno