PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Jan Studýnka Projekty a granty

PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358
Datum zahájení: 1. 12. 2017
Datum ukončení: 30. 11. 2020
Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Anotace projektu:

Projekt byl vytvořen v rámci implementace KAP a jako takový naplňuje potřeby 1. Krajského akčního plánu v oblastech matematické a čtenářské gramotnosti a polytechniky. Jednotlivé oblasti jsou rozděleny na aktivity, kterými jsou podpořeni zejména pracovníci v oblasti vzdělávání s návazností na děti a žáky, rodiče, veřejnost atd. Projekt je tvořen jako průřezový mezi různými stupni primárního a sekundárního vzdělávání (ZŠ, SŠ a VOŠ) a zároveň síťující s dalšími spolupracujícími subjekty.

Cíle projektu:

Cílem projektu je nastavení systému systematické metodické podpory pedagogům v oblasti matematické gramotnosti a v dílčích částech také čtenářské gramotnosti. V oblasti polytechniky rozšíření spolupráce SŠ se ZŠ formou sdílení odborných učeben a pedagogů a poskytováním metodické pomoci pedagogům ZŠ. Na SŠ budou probíhat odborně zaměřené kroužky pro žáky SŠ s návazností na odborné předměty dané školy. Zde si budou moci pedagogové vyzkoušet nové metody práce se žáky v menších skupinách tvořených žáky se zvýšeným zájmem o danou oblast. Pilotně bude odzkoušena metodická podpora odborných učitelů stavebních oborů formou Kabinetu odborného výcviku stavebních oborů, které jsou v současné době nejvíce postiženy úbytkem žáků a předčasnými odchody žáků ze vzdělávání. To má významný dopad na nutnost udržení dostatečného počtu kvalitních odborných učitelů, protože v nejbližších letech dojde k postupnému navyšování počtu absolventů ZŠ nastupujících na SŠ a předpokládáme navýšení počtu žáků i v učebních oborech pro stavebnictví.

Aktivity partnera projektu:

V rámci projektu bude připraveno několik zájmových kroužků, které budou zahrnovat i realizaci exkurzí na mnoho zajímavých míst naší země. Formou podpory sdílení dobré praxe s učiteli technických prací na ZŠ se budeme snažit podnítit zájem o technické vzdělávání u žáků základních škol. Za dobu trvání projektu zrealizujeme minimálně 20 workshopů pro žáky ZŠ v prostorách našich dílen, aby si práci mohli skutečně užít bez nutnosti hledání vhodného pracovního nářadí. Pro možnost výběru výrobku ideálního k procvičení jednotlivých druhů činností připravíme sadu pracovních listů se seznamem potřebného materiálu a nářadí, pracovním postupem, předpokládanou časovou náročností, technickými nákresy a samozřejmě i nezbytnými bezpečnostními pokyny.
V rámci projektu pak také vybavíme či dovybavíme některé odborné učebny, které budeme následně nabízet ke sdílení i spolupracujícím školám.