Výběrové řízení – zástupce ředitele pro praktické vyučování

Pavlína Jílková Hledáme nové spolupracovníky, Novinky

Ředitel Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvková organizace, se sídlem Jílová 164/36g, 639 00 Brno, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo zástupce ředitele pro praktické vyučování.

Požadavky:

 1. plnění kvalifikačních předpokladů pro výkon činností učitel odborného výcviku nebo učitel odborných předmětů podle zákona. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 2. znalost pracovně právní problematiky, znalost školské problematiky,
 3. organizační, řídicí a komunikační schopnosti, týmová spolupráce,
 4. aktivní přístup a časová flexibilita,
 5. výhodou je praxe na obdobné pozici.

Náplň práce:

 • pedagogické řízení školy – řízení úseku praktické výuky,
 • vytváří a aktualizuje směrnice, metodické pokyny a plán školy,
 • podílí se na tvorbě úvazků učitelů,
 • připravuje návrhy naplněnosti tříd, rozdělení žáků do učebních skupin,
 • spolupracuje na organizaci školního roku, tvorbě rozvrhů, organizaci školních akcí,
 • spolupracuje na projektech ESF,
 • provádí hospitační činnost,
 • zajišťuje spolupráci s partnery školy,
 • jedná se zákonnými zástupci, s vedením školy.

Ve výběrovém řízení budou zvýhodněni uchazeči, kteří mohou prokázat:

 • výkon pracovní činnosti učitel odborného výcviku nebo učitel odborných předmětů nebo vedoucí učitel odborného výcviku nebo zástupce ředitele SŠ pro praktické vyučování,
 • zkušenosti s tvorbou a koordinací projektů ESF,
 • ochota absolvovat Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky podle §7 Vyhlášky č. 317/2005 Sb., příp. Bc. studium oboru Školský management,
 • znalost a praktické zkušenosti s programy evidence žáků (ideálně EduPage),
 • odborné vzdělání a odborná praxe vztahující se k odbornosti školy (stavebnictví, TZB, elektrotechnika),
 • řidičský průkaz sk. B

K přihlášce přiložte:

 1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. kopie dokladu o dalším vzdělávání,
 2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. kopie pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
 3. strukturovaný profesní životopis,
 4. písemnou koncepci rozvoje praktického vyučování s přihlédnutím k odbornosti školy,
 5. výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 6. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona z. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením č. 2016/679 obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Předpokládaný nástup na pracovní místo zástupce ředitele pro praktické vyučováni: září 2023 nebo dohodou.
Na obálku napište: “Výběrové řízení – neotvírat”
Přihlášky s uvedenými doklady předejte do 31. 5. 2023 do 12:00 hod na adresu:
Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
sekretariát
Jílová 164/36g
639 00 Brno