Zateplení budovy pro teoretickou výuku v areálu Jílová 164/36g a doplnění nuceného větrání budovy

Jan Studýnka Aktuální informace, Novinky, Úřední deska

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009053,

                              CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009054

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu jsou energeticky úsporná opatření spočívající v zateplení obvodového a střešního pláště budovy, instalaci úsporného   LED osvětlení a doplnění nuceného větrání učeben s řízením intenzity větrání dle koncentrace CO2, včetně využití tepelných čerpadel.

Cílem projektu je prostřednictvím těchto navržených úprav dosáhnout úspor ve spotřebě energie pro vytápění (GJ/rok) a snížení emisí skleníkových plynů a tím přispět ke zlepšení životního prostředí. Současně také dochází ke zkvalitnění výukového prostředí a finanční úspory vlivem snížení nákladů za vytápění.