Jak vyplnit přihlášku

Jan Studýnka Aktuální informace

Osobní údaje o uchazeči a jeho zákonném zástupci
  1. Jméno (příp. jména) a příjmení. V případě, že se liší od stávajícího, vyplní uchazeč také rodné příjmení;
  2. Státní občanství;
  3. Datum a místo narození a uchazeči, kteří se hlásí do přijímacího řízení, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška, vyplní povinně také rodné číslo (výjimkou jsou pouze cizinci, kterým rodné číslo nebylo přiděleno). U nezletilých uchazečů se na přihlášce vyplní také jméno, příjmení a datum narození zákonného zástupce;
  4. Adresu trvalého pobytu, příp. adresu pro doručování písemností, liší-li se od adresy trvalého pobytu, a uvede na sebe kontakt – jak telefon, tak e-mailovou adresu – pro případ, že střední škola objeví v přihlášce uchazeče nějakou nesrovnalost, nebo pro zasílání různých doplňujících informací k přijímacímu řízení. Kontakt (telefon i e-mailová adresa) se uvádí také na zákonného zástupce.
  5. V případě, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, uvádí se, zdali uchazeč přikládá k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení.
Výběr střední školy, oborů vzdělání a termínů konání zkoušek

Zde uchazeč vyznačí, kam podává přihlášku, tj. uvede název a adresu školy, kód a název oboru, příp. zaměření. Pokud to není odlišeno použitým formulářem, uvede také formu vzdělávání. Pořadí, v jakém uvede jednotlivé školy, příp. obory vzdělání, nemá vliv na přijímací řízení ve smyslu jakékoli preference. Určuje pouze to, na které škole bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku v 1. a 2. termínu .

Pole „Termín školní přijímací zkoušky“, příp. „Termín talentové/přijímací zkoušky“ vyplňuje uchazeč pouze v případě, že ředitel SŠ vyhlásil kromě jednotné přijímací zkoušky i další zkoušku (např. obecné studijní předpoklady, zkouška z cizího jazyka atp.). Toto pole neslouží pro určení termínu konání jednotné přijímací zkoušky, ten je určen výhradně podle pořadí škol na přihlášce.

Uchazeč dále uvádí ročník SŠ, pokud se hlásí do jiného než prvního ročníku, a údaj, zda se hlásí do zkráceného studia.

Potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Podmínky zdravotní způsobilosti stanovuje pro některé obory vzdělání nařízení vlády č. 211/2010 Sb

Pokud se uchazeč hlásí na obor (obory) vzdělání, pro který je nějaké omezení tímto nařízením stanoveno, musí na přihlášce doložit závěr o zdravotní způsobilosti od lékaře. Zde se vyplní, pro který obor vzdělání se závěr vydává a zda je uchazeč pro příslušný obor způsobilý, způsobilý s omezením nebo nezpůsobilý. V případě potřeby lze k přihlášce doložit jako přílohu také lékařský posudek.

Pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory, pro něž platí rozdílné podmínky zdravotní způsobilosti, na každé přihlášce doloží pouze ten závěr o způsobilosti pro obor, k němuž se přihláška vztahuje.

Opis klasifikace a potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazeče

Uchazeč může výsledky získané v předchozím vzdělávání doložit dvěma způsoby:

  1. základní škola potvrdí uchazeči opis klasifikace na zadní straně přihlášky;
  2. uchazeč doloží jako přílohu přihlášky doklad nebo ověřenou kopii dokladu o vzdělání (vysvědčení nebo výpis z vysvědčení).

Uchazeč dokládá výsledky za poslední dva ročníky, tj. uchazeči o 4leté studium dokládají výsledky z 8. a 9. třídy, uchazeči o 6leté gymnázium dokládají výsledky z 6. a 7. třídy a uchazeči o 8leté gymnázium ze 4. a 5. třídy. Pokud uchazeč ještě nedokončil 9. ročník základního vzdělávání (resp. 7. a 5. ročník), dokládá pouze vysvědčení z pololetí.

V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Školy naopak mohou rozšířit okruh dalších vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna, nad rámec stanovený ve vyhlášce č. 353/2016 Sb.

Na druhé straně přihlášky uchazeč dále vyplní IZO základní školy a uvede, kolik k přihlášce přikládá listů příloh.

Potvrzuje-li základní škola uchazeči opis klasifikace, stvrzuje správnost razítkem. Dle výkladu MŠMT je pro tento účel nutné využít klasické hranaté razítko, stvrzení opisu úředním (tj. kulatým) razítkem není možné. 

Videonávod vyplnění přihlášky
Videonávod vyplnění přihlášky na střední školu