Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-z1-predmety

Zedník - od​borné předměty

Výuka v jednotlivých předmětech je probírána tím způsobem, aby byla zachována návaznost a obsahově se doplňovala.

Technologie

V tomto nejdůležitějším předmětu se žáci učí základní technologické postupy při takových činnostech na stavbách, jako je např. provádění základů​​, zdění svislých konstrukcí, zhotovování stropů, schodišť, střech, provádění dokončovacích prací apod. Důraz je kladen na výběr vhodných pracovních pomůcek, materiálů, a na znalosti předpisů bezpečnosti práce.

Materiály

Umožňují získat základní vědomosti o stavebních materiálech a výrobcích, jejich vlastnostech, způsobech zpracování a použití ve stavebnictví i možnostech jejich recyklace. Rozšíření základních vědomostí je pak umožněno v předmětu vybrané stati.

Odborné kreslení

Cílem předmětu je poskytnout žákům odborné vědomosti a dovednosti potřebné ke čtení výkresů stavebních konstrukcí. Umožňuje vypěstovat prostorovou představivost, chápat celkové tvary stavebních konstrukcí a naučit se pravidlům a zásadám zhotovování výkresů. Žáci se naučí číst prováděcí výkresy a orientovat se v projektové dokumentaci.

Přestavby budov

Doplňují předmět technologie. Naučí žáky provádět opravy, adaptace, rekonstrukce a sanace staveb. Důraz je kladen na objasňování příčin poruch staveb a způsobů jejich odstraňování.

Ekonomika

Cílem předmětu je dát žákům základní ekonomické znalosti související se zaměstnaneckou a podnikatelskou činností.

Informační a komunikační technologie

Předmět napomáhá zvládnout používání výpočetní techniky a informačních technologií. Žáci získají základní znalosti v oblasti hardware a software, tj. funkce operačního systému a Office (práce s textem, internetovým prohlížečem, el. poštou apod). Poznatky získané v tomto předmětu umožní žákům účinněji pracovat s počítači a využívat je v rámci svého oboru.

Odborný výcvik

Tvoří polovinu učiva. Žáci v něm získávají manuální zručnost při používání nářadí a strojů a při provádění základních činností na stavbách. Je rozdělen na část probíhající ve školních dílnách a na praxi, která je zajišťována v odborných firmách.