Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-tzb-predmety

Technická zařízení budov​​​ - odborné předměty

Výuka odborných předmětů je rozdělena na část teoretickou, která probíhá v učebnách a odborných učebnách ve škole a na část praktickou - odborný výcvik, která probíhá v dílnách na ulici Pražákova a také přímo na stavbách.Teoretická a praktická výuka se vzájemně obsahově doplňují 

Technické kreslení

Tento předmět patří mezi základní průpravné předměty. Seznámíte se zde s obecnými zásadami technického kreslení, se způsoby zobrazování strojních součástí, plošných a prostorových útvarů v rovině tak, abyste byli schopni dále vypracovávat výkresy jednotlivých technických zařízení budov.
zajemci-obor-tzb-predmet01.jpg

Základy stavitelství

Řadí se rovněž mezi předměty průpravné. Získáte přehled o stavbě, používaných stavebních materiálech a stavebních konstrukcích. Naučíte se také stavební konstrukce zobrazovat na výkresech.

Technologie

Patří mezi základní odborné předměty na který ve vyšších ročnících přímo navazují profilující odborné předměty - zdravotní technika a vytápění. Seznámíte se se základními trubními materiály a zařizovacími předměty, naučíte se orientovat v odborných katalozích výrobků.​
zajemci-obor-tzb-predmet02.jpg

Mechanika
Svým charakterem se řadí mezi základní odborné předměty. Úzce navazuje na učivo matematiky a fyziky. Získané poznatky dále využijete v ostatních odborných předmětech.

Strojnictví

Získáte zde potřebné vědomosti o strojírenských materiálech, způsobu jejich zpracování, o funkci a konstrukci jednotlivých strojních součástí a možnostech využití v oboru. Naučíte se pracovat se strojnickými tabulkami, provádět jednoduché výpočty, kreslit náčrty, číst výrobní výkresy…

Vytápění

Vyučovací předmět Vytápění patří mezi podstatné profilující předměty. Získáte vědomosti o topných soustavách, způsobech vytápění objektů a navrhování topných systémů. Využijete zde vědomosti získané v technologii i dalších průpravných předmětech.
zajemci-obor-tzb-predmet03.jpg

Vzduchotechnika

Stejně jako předmět Vytápění patří i Vzduchotechnika do skupiny podstatných profilujících předmětů. Předmět se věnuje všem formám výměny vzduchu v objektech a úpravám vzduchu. Naučíte se základy navrhování, konstrukce a provozu vzduchotechnických rozvodů a zařízení.
zajemci-obor-tzb-predmet04.jpg

Zdravotní technika

Poslední ze "silné trojky" podstatných profitujících předmětů vám přiblíží problematiku kanalizace a rozvodu vody objektech. Rámcově získáte táž informace o venkovních vodovodech a veřejné kanalizaci.
zajemci-obor-tzb-predmet05.jpg

Zásobování plynem

Seznámíte se s vlastnostmi a využitím topných plynů včetně konkrétních výpočtů návrhů domovních rozvodů plynu. S výhodou zde využijete poznatky získané v mechanice či fyzice.

Laboratorní cvičení

Nejprve získáte teoretické znalosti o způsobech měření a technického zkoušení. Tyto teoretické poznatky následně využijete při celé řadě konkrétních úkolů jak ve školních odborných učebnách, tak i ve specializovaných zkušebních firmách.
zajemci-obor-tzb-predmet06.jpg zajemci-obor-tzb-predmet07.jpg
        

Konstrukční cvičení

Předmět slouží k rozšíření znalostí z profilujících odborných předmětů o znalosti z elektrotechniky, měření a regulace nebo využití výpočetní techniky. V rámci předmětu vás čeká celá řada zajímavých pokusů a měření v odborných učebnách.
zajemci-obor-tzb-predmet08.jpg zajemci-obor-tzb-predmet09.jpg
        

Praxe

Slouží k získání základních manuálních dovedností. Seznámíte se se základními instalatérskými činnostmi tak, abyste mohli po úspěšném zvládnutí studia jeho práci řídit a ohodnotit. ​
zajemci-obor-tzb-predmet10.jpg