Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-sp-predmety

Stavební provoz - odborné předměty

Výu​​ka v jednotlivých předmětech je probírána tím způsobem, aby byla zachována návaznost a obsahově se doplňovala.​

Technologie staveb

Předmět rozšiřuje odborné vědomosti získané v předmětech stavebních učebních oborů. Jeho cílem je vytvoření základu teoretických vědomostí a dovedností potřebných pro organizování běžných stavebních prací. Žáci se seznámí s technologiemi provádění základů, svislých nosných konstrukcí, stropních konstrukcí, zastřešení a dalších částí staveb.

Žáci budou seznámeni s postupem při plánování výstavby počínajíc záměrem, přes projekční přípravu až k realizaci a vyhodnocení hotového stavebního díla. Získají vědomosti o řízení a návaznosti stavebních prací, o projektové a dodavatelské dokumentaci, fakturaci a dalších nezbytných procesech provázejících stavební výrobu.

Konstrukční cvičení

Cílem předmětu je naučit žáky komplexně využívat svých vědomostí získaných v odborných předmětech při práci na samostatném projektu jednoduchého obytného objektu. Žáci se zde seznámí se zásadami tvorby technické dokumentace, způsobem kótování stavebních výkresů a obsahem všech základních výkresů stavebních částí. Příklady výkresů zpracovaných žáky naší školy naleznete v části "Práce žáků".

Základy stavební mechaniky

Předmět navazuje na učivo matematiky a fyziky a dále rozvíjí logické myšlení žáků. Poskytuje jim přehled o statickém fungování jednoduchých stavebních konstrukcích (prosté nosníky, příhradové nosníky, konzoly, opěrné zdi, ….)

Ekonomika a řízení

Seznámení s principem fungování tržního mechanismu a organizačními formami podnikání. Kombinuje hodiny teoretické výuky s praktickým nácvikem řešení situací vznikajících činností podnikatelského subjektu (od podnikatelského záměru po daňové přiznání). Žáci získají přehled o ekonomických a organizačních záležitostech, se kterými se samostatný podnikatel každodenně setkává a naučí se je sami efektivně provádět. Na učivo tohoto předmětu navazuje volitelný předmět "Ekonomika podniku".

Stavební materiály a zkoušení

Předmět navazuje na základní znalosti o stavebních materiálech, které žáci získali v jednotlivých učebních oborech. Zaměřuje se hlouběji na problematiku fyzikálních a chemických vlastností materiálů a možnosti ověřování těchto vlastností ve stavební praxi. Po teoretické přípravě absolvují žáci praktická měření v laboratořích VUT.​