Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-miez-predmety

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení​​​​​ - odborné předměty

Základy stavitelství​​

Tento předmět patří mezi základní průpravné předměty. Získáte v něm stručný přehled o stavbě, používaných stavebních materiálech a stavebních konstrukcích. Seznámíte se s dokončovacími pracemi a se základy stavební výroby. 

zajemci-obor-miez-predmet01.jpg

Strojnictví

Získáte zde potřebné vědomosti o technických materiálech používaných v oboru, způsobu jejich zpracování, o funkci a konstrukci jednotlivých strojních součástí, především však o strojích používaných při rozvodech vzduchu a kapalin. Též získáte základní znalosti o trubním materiálu.
zajemci-obor-miez-predmet02.jpg 
 

Vytápění a vzduchotechnika

Tento vyučovací předmět patří mezi podstatné profilující předměty. Předmět je zaměřen na získání vědomostí o systémech vytápění a klimatizace. Získáte znalosti a dovednosti o technologiích montáže, údržby a oprav vytápěcích a klimatizačních systémů.
zajemci-obor-miez-predmet03.jpg

Instalace vody a kanalizace

Další z podstatných profitujících předmětů vám přiblíží problematiku kanalizace a rozvodu vody objektech. Rámcově získáte táž informace o venkovních vodovodech a veřejné kanalizaci.
zajemci-obor-miez-predmet04.jpg zajemci-obor-miez-predmet05.jpg
        

Plynárenství

V Plynárenství budete získávat vědomosti o instalaci plynovodů a plynových spotřebičů pro domácnost. Seznámíte se s topnými plyny, jejich vlastnostmi a možným nebezpečím.
zajemci-obor-miez-predmet06.jpg zajemci-obor-miez-predmet07.jpg zajemci-obor-miez-predmet08.jpg
                

Technické kreslení

V hodinách se naučíte číst technické výkresy nebo schémata a nakreslit jednoduché výkresy instalací vody, kanalizace plynovodu a ústředního vytápění dle platných norem.
zajemci-obor-miez-predmet09.jpg

Měření a regulace

Seznámíte se zde se zásadami a způsoby měření, měřícími přístroji a regulací různých veličin v rozvodech vody a ústředního vytápění. Výuka probíhá v moderně zařízených odborných učebnách školy nebo na pracovištích firem.
zajemci-obor-miez-predmet10.jpg zajemci-obor-miez-predmet11.jpg
        

Odborná cvičení

Předmět slouží k rozšíření znalostí z profilujících odborných předmětů. V rámci předmětu vás čeká celá řada zajímavých pokusů a měření v odborných učebnách.
zajemci-obor-miez-predmet12.jpg zajemci-obor-miez-predmet13.jpg
        

Základy elektrotechniky

Výuka předmětu probíhá v 1. ročníku. Je základním odborným předmětem, na který navazuje učivo odborných předmětů ve vyšších ročnících. Obsahuje učivo k pochopení nejdůležitějších elektrických a elektromagnetických jevů v obvodech stejnosměrného i střídavého proudu. Součástí výuky jsou také laboratorní práce, při kterých je používáno bezpečné malé napětí, žáci jsou předem seznámeni s bezpečnostními předpisy, při zapojování laboratorních úloh aplikují učivo probírané v teoretické části předmětu.
zajemci-obor-miez-predmet14.jpg zajemci-obor-miez-predmet15.jpg
        

Elektrické stroje a přístroje

Výuka předmětu probíhá ve 2. ročníku. Obsahuje učivo k poznávání základních funkčních principů nejdůležitějších elektrických strojů a přístrojů včetně jejich ovládání, tedy jisticích přístrojů a chráničů, transformátorů, elektromotorů. Součástí výuky jsou také laboratorní práce, při kterých je používáno bezpečné malé napětí, žáci jsou předem seznámeni s bezpečnostními předpisy, při zapojování laboratorních úloh aplikují učivo probírané v teoretické části předmětu. Získané znalosti mohou uplatnit při servisní činnosti i tvorbě nových elektroinstalací.
zajemci-obor-miez-predmet16.jpg

Elektronika

Výuka předmětu probíhá ve 3. ročníku. Obsahuje učivo o vlastnostech prvků elektronických obvodů, usměrňovačích a stabilizátorech, zesilovačích a oscilátorech, impulsových, logických a číslicových obvodech, optoelektronice. Součástí výuky jsou také laboratorní práce, při kterých je používáno bezpečné malé napětí, žáci jsou předem seznámeni s bezpečnostními předpisy, při zapojování laboratorních úloh aplikují učivo probírané v teoretické části předmětu. Získané znalosti mohou uplatnit při servisní činnosti i tvorbě nových elektroinstalací
zajemci-obor-miez-predmet17.jpg zajemci-obor-miez-predmet18.jpg  zajemci-obor-miez-predmet19.jpg zajemci-obor-miez-predmet20.jpg        

Rozvod a užití elektrické energie

Výuka předmětu probíhá ve 4. ročníku. Obsahuje učivo o elektrotechnických normách a předpisech nutných k získání odborné způsobilosti v elektrotechnice ve smyslu vyhl. č. 50/1978 Sb., o zdrojích elektrické energie a užití elektrické energie ve spotřebičích.
zajemci-obor-miez-predmet21.jpg   zajemci-obor-miez-predmet22.jpg
            

Elektrotechnologie

Výuka předmětu probíhá ve 2. ročníku. Obsahuje učivo o elektrotechnických značkách, základních elektrotechnických předpisech, základech elektroinstalací, elektrotechnických materiálech, zapojování jednodušších elektroinstalačních obvodů.
zajemci-obor-miez-predmet23.jpg zajemci-obor-miez-predmet24.jpg
        

Elektrické měření

Výuka předmětu probíhá ve 3. ročníku. Obsahuje učivo o měřicích metodách, systémech měřicích přístrojů, měření různých elektrických veličin. Součástí výuky jsou také laboratorní práce, při kterých je používáno bezpečné malé napětí, žáci jsou předem seznámeni s bezpečnostními předpisy, při zapojování laboratorních úloh aplikují učivo probírané v teoretické části předmětu, vypracovávají protokol o měření. Získané znalosti mohou uplatnit při servisní činnosti i tvorbě nových elektroinstalací 
zajemci-obor-miez-predmet25.jpg zajemci-obor-miez-predmet26.jpg
            

Automatizace

Výuka předmětu probíhá ve 4. ročníku. Obsahuje učivo o automatickém ovládání, automatické regulaci, regulovaných soustavách, regulátorech, snímačích, převodnících, zesilovačích, servomotorech, logických obvodech a jejich aplikaci v systémech instalatérských a elektrotechnických zařízení inteligentních budov.
zajemci-obor-miez-predmet27.jpg zajemci-obor-miez-predmet28.jpg zajemci-obor-miez-predmet29.jpg
          

Odborný výcvik

Získáte v něm manuální zručnost při používání nářadí a strojů a při provádění základních instalatérských a elektrikářských činností. Je rozdělen na část probíhající ve školních dílnách a na praxi, která je zajišťována v odborných firmách.
zajemci-obor-miez-predmet30.jpg ​ zajemci-obor-miez-predmet31.jpg