Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-mez1-predmety

​Me​chanik pro zařízení a přístroje - odborné předměty

Obsahová náplň v jednotlivých předmět​​ech je volena tak, aby na sebe od prvního ročníku jednotlivé tematické celky navazovaly a vytvářely pevný základ pro učivo vyšších ročníků. 


Technická dokumentace

Tento předmět je vyučován v 1. ročníku, vytváří předpoklady pro rozvoj technického myšlení. Výuka je zaměřena na získávání dovednosti rozumět zobrazení na technických výkresech, zejména na získání představy o tvaru součásti nebo zařízení. Má poskytnout žákům dovednost vytvořit jednoduchý technický nákres, případně výkres.
zajemci-obor-mez-predmet01.jpg
​​​
Základy elektrotechniky
Výuka předmětu probíhá v 1. ročníku. Je základním odborným elektrotechnickým předmětem, na který navazuje učivo odborných předmětů ve vyšších ročnících. Obsahuje učivo k pochopení nejdůležitějších elektrických a elektromagnetických jevů v obvodech stejnosměrného i střídavého proudu. Součástí výuky jsou také laboratorní práce, při kterých je používáno bezpečné malé napětí, žáci jsou předem seznámeni s bezpečnostními předpisy, při zapojování laboratorních úloh aplikují učivo probírané v teoretické části předmětu.

zajemci-obor-mez-predmet02.jpg zajemci-obor-mez-predmet03.jpg
 zajemci-obor-mez-predmet04.jpg

Materiály a technologie

Tento předmět je vyučován v 1. ročníku. Žáci se seznámí s vlastnostmi, zpracováním, použitím a značením základních materiálů používaných v elektrotechnice, fyzikálními, chemickými, mechanickými a technologickými vlastnostmi materiálů. Znají vlastnosti a použití nejdůležitějších vodivých, polovodičových a izolačních materiál, spojovacích materiálů a konstrukčních součástek v elektrotechnice.
zajemci-obor-mez-predmet06.jpg

Strojnictví

Tento předmět je vyučován ve 2. očníku. Musí poskytnout žákům vědomosti a dovednosti o strojních součástech, částech strojů a strojích, kdy žák dovede využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů. Cílem předmětu je také rozvíjet logické a tvůrčí myšlení žáků, pomáhat k vytvoření uceleného technického základu, vytvářet základy technického myšlení, nutné pro studium navazujících odborných předmětů i pro přímé využití v praxi.
Strojnictví je základním odborným předmětem, ve kterém žáci získávají konkrétní znalosti o základních strojních částech, které jim umožní pochopit princip a funkci celých strojů a zařízení.
zajemci-obor-mez-predmet07.jpg


Elektrické stroje a přístroje

Výuka předmětu probíhá ve 2. ročníku. Obsahuje učivo k poznávání základních funkčních principů nejdůležitějších elektrických strojů a přístrojů včetně jejich ovládání. Součástí výuky jsou také laboratorní práce, při kterých je používáno bezpečné malé napětí, žáci jsou předem seznámeni s bezpečnostními předpisy, při zapojování laboratorních úloh aplikují učivo probírané v teoretické části předmětu. 
zajemci-obor-mez-predmet08.jpg    zajemci-obor-mez-predmet09.jpg       zajemci-obor-mez-predmet10.jpg        

Elektronika

Výuka předmětu probíhá ve 2. ročníku. Obsahuje učivo o vlastnostech prvků elektronických obvodů, usměrňovačích a stabilizátorech, zesilovačích a oscilátorech, modulátorech, směšovačích, demodulátorech, impulsových, logických a číslicových obvodech, optoelektronice. Součástí výuky jsou také laboratorní práce, při kterých je používáno bezpečné malé napětí, žáci jsou předem seznámeni s bezpečnostními předpisy, při zapojování laboratorních úloh aplikují učivo probírané v teoretické části předmětu. 
zajemci-obor-mez-predmet11.jpg    zajemci-obor-mez-predmet12.jpg    zajemci-obor-mez-predmet13.jpg
zajemci-obor-mez-predmet14.jpg zajemci-obor-mez-predmet15.jpg zajemci-obor-mez-predmet16.jpg
          

Elektrické měření

Výuka předmětu probíhá ve 3. ročníku. Obsahuje učivo o měřicích metodách, systémech měřicích přístrojů, měření různých elektrických veličin. Součástí výuky jsou také laboratorní práce, při kterých je používáno bezpečné malé napětí, žáci jsou předem seznámeni s bezpečnostními předpisy, při zapojování laboratorních úloh aplikují učivo probírané v teoretické části předmětu, vypracovávají protokol o měření.
zajemci-obor-mez-predmet17.jpg              zajemci-obor-mez-predmet18.jpg     

Rozvod a užití elektrické energie

Výuka předmětu probíhá ve 3. ročníku. Obsahuje učivo o základním názvosloví, značení vodičů, domovních a průmyslových elektroinstalacích, elektrotechnických normách a předpisech, nutných k získání odborné způsobilosti v elektrotechnice ve smyslu vyhl. č. 50/1978 Sb.
zajemci-obor-mez-predmet19.jpg

Chladicí zařízení

Tento předmět je vyučován ve 3. ročníku jen u odborného zaměření pro chladírenskou a klimatizační techniku. Jedná se o stěžejní předmět, kdy se žáci seznamují se systémy chladících zařízení, jejich konstrukčními prvky, s principy automatické regulace, se stavbou a funkcí základních prvků automatické regulace a řízením provozu. Dále se seznámí s látkami používanými v chladící technice a to z teoretického a praktického hlediska, včetně ekologických a technických požadavků na používání, sběr a náhrady ekologicky škodlivých chladiv, význam, funkce a provádění tepelných izolací apod.
                    
​                     ​   ​
​​ ​zajemci-obor-mez-predmet20.jpg
​​​zajemci-obor-mez-predmet21.jpg
kompresory pro průmslové chlazení
zajemci-obor-mez-predmet22.jpg
regulační systémy
​​
zajemci-obor-mez-predmet23.jpg
kompresory pro chladničky a mrazničky
zajemci-obor-mez-predmet24.jpg 
kompresor SKROLL
zajemci-obor-mez-predmet25.jpg zajemci-obor-mez-predmet26.jpg
zajemci-obor-mez-predmet27.jpg zajemci-obor-mez-predmet28.jpg
​ ​​​ ​tepelné izolace​​