Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-mez1-informace

Elektromechanik pro zařízení a přístroje
(26-52-H/01)

Jednoletý denní uče​​bní obor nebo dvouletý dálkový učební obor zakončený závěrečnou zkouškou pro uchazeče se středním vzděláním

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné a odborná příprava pro povolání Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list

Přihláška (denní)
​​​​​​​​​Přihláška (dálkové)
​​Přijímací řízení

Zdravotní způsobilost
ŠVP - 1 leté studium denní (od 1.9.2016)
ŠVP - 2 leté studium dálkové (od 1.9.2016)

EUROPASS-CZ

EUROPASS-ENG

Dodatky Europass

Obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje má hlavní odborné zaměření pro chladírenskou a klimatizační techniku, ale je aplikovateln​​ý i pro další domácí elektrospotřebiče. 

 
Žáci se v odborných předmětech strojních seznamují s montáží, údržbou a opravou částí a celků příslušného chladícího zařízení, včetně funkční kontroly mechanických a elektrický prvků a celých zařízení. Výuka zahrnuje přípravu pro montáže, instalace a opravy všech druhů chladírenských zařízení, elektrických a automatizačních prvků, včetně klimatizační techniky.
V odborných předmětech elektrotechnických se žáci seznamují s fyzikálními základy elektrotechniky a elektroniky, učí se je aplikovat v laboratorní i provozní praxi. Učí se rozumět technické dokumentaci, seznamují se s různými technickými materiály, elektrotechnickými a elektronickými součástkami, vlastnostmi elektrických rozvodů a instalací, zapojují chladicí a klimatizační elektrospotřebiče a seznamují se zásadami jejich oprav a údržby, učí se používat nejrůznější elektrické měřicí přístroje, jsou připravováni ke splnění požadavků na odbornou způsobilost v elektrotechnice. 

Základem teoretické i praktické výuky je pochopení technické dokumentace, znalost materiálů a technologie základních principů elektrotechniky. Žáci se učí o strojnictví, elektrických strojích a přístrojích, o elektronických součástkách, o elektrickém měření. 
zajemci-obor-mez-informace01.jpg

 
Další studium je určeno ke zvládnutí montáží a oprav chladící a klimatizační techniky, elektrických měření, rozvodů a užití elektrické energie a k doplnění odborných znalostí tak, aby žáci zvládli závěrečnou zkoušku a získali výuční list. 
   
zajemci-obor-mez-informace02.jpg zajemci-obor-mez-informace03.jpg
zajemci-obor-mez-informace04.jpg

 

Uplatnění absolventů

O absolventy oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje je ze strany firem podnikající v oboru elektro se zaměřením jak na chladírenskou a klimatizační techniku, tak na domácí elektrospotřebiče, tradičně velmi velký a neustále se stupňující zájem. Provoz a opravy chladících zařízení mají po celou dobu jejich životnosti na starosti pracovníci servisu, zejména chladírenští mechanici. Jedním z hlavních předpokladů úspěšné práce je kromě jejich zodpovědnosti, svědomitosti a zručnosti také znalost problematiky chladících zařízení.
Absolventi tohoto oboru se zaměřením na chladírenskou a klimatizační techniku mají na trhu práce velmi slušné uplatnění v dělnických profesích. Nachází uplatnění především v oblasti montáže, servisu, oprav chladící a klimatizační techniky, servisu a obsluhy elektrotechnických zařízení včetně obchodně - technické oblasti.
Absolvent je schopen vykovávat odborné činnosti vztažené především dle odborného zaměření na určitou skupinu elektrotechnických zařízení. A to při:
  • zabezpečování technického provozu a opravách
  • montáži, demontáži, zkoušení, měření a diagnostice
  • uvádění do provozu a údržbě
  • při výrobě, montáži a instalaci chladícího zařízení
  • zajišťování specifických odborných služeb apod.
Absolventi tohoto oboru se zaměřením na domácí elektrospotřebiče najdou na pracovním trhu velmi širokou možnost uplatnění - zapojují nejrůznější domácí elektrospotřebiče a znají diagnostické postupy, zásady jejich oprav a údržby, provádějí domovní elektroinstalace a servisní činnosti u různých typů domácích elektrospotřebičů. 
Absolventi obou variant tohoto oboru splňují všechny požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice. 
Řada absolventů tohoto oboru často využívá možnost pokračovat v dalším nástavbovém studiu, zakončeném maturitní zkouškou. Po získání maturity mohou absolventi úspěšně zvládnout také vysokoškolské studium.

 

​​