Web

Skip Navigation Linksprojekty-suche-stavby

​      OPVK s JMK a zdrojem financování.jpg

Kvalitní konstrukce pro suché stavby 

 

Registrační číslo projektu:       CZ 1.07/1.1.16/02.0065

Celkový rozpočet projektu:      4 464 566,- Kč 

Tento projekt na naší škole probíhal od 1. února 2013 do 31. ledna 2015. V současné době je již ukončen, ale s vytvořenými materiály se máte možnost seznámit i Vy. Pokud budete chtít získat informace o možnosti zapojení do aktivit, které se díky tomuto projektu podařilo „nastartovat". Neváhejte mě prosím kontaktovat ne telefonním čísle +420 773 670 125 nebo písemně na adrese vesely@jilova.cz.

Průběh realizace projektu:       V úvodu projektu probíhala proškolení odborných pracovníků a jejich seznamování s moderními technologiemi a materiály. V této fázi se podařilo kontaktovat velké množství sociálních partnerů, kteří byli ochotni spolupracovat a v dalších etapách projektu přispěli nemalou měrou například i k zajištění workshopů a exkurzí. V následující fázi připravovali odborní pracovníci studijní texty, jejichž elektronické podoby si můžete prohlédnout na níže uvedených odkazech. Jakmile byly připraveny studijní materiály, byly postupně realizovány prezenční kurzy, které sestávaly z 35 hodin teoretické přípravy a 35 hodin praktického nácviku montáží konstrukcí suchých staveb. Celkově proběhlo 15 základních kurzů a 5 rozšiřujících kurzů, jichž se zúčastnilo přes 240 žáků, kterým byly následně vystaveny certifikáty stvrzující úspěšné absolvování kurzu. Věříme, že rozšíření kompetencí o znalosti a dovednosti v oblasti suché výstavby výrazně zvýšilo jejich uplatnitelnost na pracovním trhu. V závěru projektu byly zprovozněny výše e-learningové kurzy i na výukovém portálu a více než 160 žáků se tedy mohlo seznámit s problematikou suché výstavby z pohodlí domova. Všem zájemcům z řad absolventů kurzu byly nabízeny exkurze do výrobních závodů a na reálná staveniště, aby byli s problematikou seznámeni co možná nejkomplexněji. Pro zájemce byly v závěru projektu uspořádány též workshopy se sociálními partnery (zaměstnavateli v regionu), kterých se účastníci mohli ptát na vše, co se během účasti v projektových aktivitách nemohli dozvědět jinou cestou.

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení kvality výuky stavebních předmětů na SŠ s technickým zaměřením v JM kraji tak, aby lépe odrážela potřeby praxe. Cílová skupina 400 žáků se v prezenčních a e-learningových kurzech seznámila s novými trendy a technologiemi v oblasti konstrukcí určených pro suchou výstavbu a se způsoby jejich kvalitní montáže. Tím si zvýšila úroveň odbornosti a rozšířila svoje klíčové kompetence o problematiku, která je v JM kraji vysoce žádaná. Účastníci si měli možnost utvořit realističtější obrázek o současné situaci na pracovním trhu. V cílové skupině žáků se též podařilo probudit zájem o mezioborový nadhled a většina z nich pochopila, že bez vlastní aktivity a dalšího vzdělávání se k získání optimálního (vyhlédnutého) zaměstnání nedostanou. Pro organizaci bylo velkým přínosem navázání a prohloubení spolupráce se sociálními partnery v oblasti suché výstavby a provázání teorie s praxí obecně. Sekundární cílová skupina učitelů již dnes vidí nutnost průběžného vzdělávání a sledování vývojových trendů. Na staveništích partnerů jsme se měli možnost přesvědčit, jaký důraz je dnes kladen na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentální aspekty v souvislosti se suchou výstavbou.

Že žákům není jejich konkurenceschopnost na trhu práce lhostejná je patrné i z jejich zájmu o pokračování realizace prezenčních kurzů. Od skončení projektu bylo již proškoleno dalších 26 žáků a skupina 21 zájemců čeká na otevření kurzu začátkem května. I tito žáci získají po úspěšném absolvování kurzu certifikát, kterým budou moci obohatit svou karierní složku a zase tak o něco zvýšit pravděpodobnost úspěchu při vstupním pohovoru, který je čeká po ukončení studia na naší škole.

e-learning: http://84.242.97.10/moodle/

Materiály vytvořené v rámci tohoto projektu jsou k dispozici i Vám:

Kvalitní konstrukce pro suché stavby - základní kurz

Kvalitní konstrukce pro suché stavby - rozšiřující kurz

Didaktická příručka A-N-Č odborné terminologie

Příručka pro workshopy

Metodika kurzu Kvalitní konstrukce pro suché stavby

Metodika e-learningového kurzu Kvalitní konstrukce pro suché stavby