Web

Skip Navigation Linksprojekty-mrkev

Celostátní environmentální projekt M.R.K.E.V.

 

Do tohoto významného projektu je nyní zapojeno přes 640 různých typů škol z celé České republiky, které tak vytvářejí síť škol hlouběji zaměřených na environmentální vzdělávání. Zkratka M.R.K.E.V. je složena z počátečních písmen slov Metodika a Realizace Komplexní Ekologické Výchovy. Naše škola se do tohoto projektu zapojila od 1. 9. 2005 souběžně s mezinárodním projektem Eco-schools, v němž jsme získali za 10 let dostatek zkušeností, a od 1. 9. 2015 se v projektu M.R.K.E.V věnujeme těmto oblastem:

  1. Vnitřní a vnější prostředí školy (zateplení školních budov, péče o zeleň, nepoškozování vybavení učeben, chodeb a Denního centra, respektování Ekokodexu školy),
  2. Energie (úspory energií, dopady jednotlivých zdrojů energie, mapování stavu zdrojů energie v okolí, způsoby vytápění a jejich dopad na životní prostředí, aplikování základních znalostí z oblasti ekologicky šetrného bydlení a úspor energie při tvorbě návrhu domů),
  3. Voda (úspory a způsoby využívání vody s jejich environmentálními dopady, zadržování vody v krajině, eutrofizace vody - koncentraci živin N, P, v různých vodních zdrojích a příčiny přemnožení sinic, složení různých čisticích a pracích prostředků),
  4. Odpady (předcházení vzniku odpadů, druhy odpadů, rozlišení základních druhů plastických hmot, jejich recyklační symboly, způsoby recyklace výrobků, rozdíl mezi nakládáním s odpady v rozvojových a rozvinutých zemích, dopady jednotlivých typů skládek na přírodu a společnost, mapování černých skládek),
  5. Doprava (upřednostňování ekologické dopravy, druhy emisí a imisí pocházející z dopravy, seznámení s emisními limity pro vozidla a imisními limity pro škodlivé látky, výskyt škodlivin v ovzduší, podíl jednotlivce na vzniku emisí a imisí a zdravotní rizika, která vyvolávají, způsoby jak vznik škodlivých látek v ovzduší omezit, pochopení působení skleníkových plynů z dopravy na klima Země, druhy alternativních způsobů dopravy a jejich potenciál pro využití v budoucnu, šíření hluku z dopravy, protihluková opatření a právní ochrana občanů před hlukem),
  6. Šetrný spotřebitel (nakupovat zodpovědně jen nezbytné zboží, mít informace o dopadu výroby a dovozu vybraných surovin, ze získaných informací vyvodit důsledky pro své nákupní chování, zjistit původ svého oblečení, potravin, průmyslových výrobků, analyzovat ekologické a sociální dopady textilního, potravinářského a jiného průmyslu),
  7. Biodiverzita (ctíme zásadu, že ochrana přírody v oblasti druhové rozmanitosti je nutná, naši žáci např. vyrobili pět kusů budek pro rorýse a dva kusy hmyzích hotelů, geneticky modifikované organismy mohou ve skutečnosti vést ke snižování přirozené úrovně druhové i mezidruhové biodiverzity, při řešení problémů s invazními druhy stojí ochrana původních druhů či celých ekosystémů nad ochranou jednotlivých invazních organismů).
K uvedeným tématům budeme pořádat ve spolupráci s nevládními ekologickými organizacemi vzdělávací programy, výstavky, terénní akce (např. Den Země), exkurze s ekologickou tématikou atd. Budeme i nadále pokračovat v plodné spolupráci s Odborem životního prostředí ÚMČ Brno-střed, s Odborem školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
 
V Brně dne 1. 9. 2015.
 
PaedDr. Petr Duchek
koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,
garant celostátního projektu M.R.K.E.V.